De website, techniek en alle auteursrechten behoren toe aan investoweb.be. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart U zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

Wanneer U jonger bent dan 18 jaar, dient U Uw ouders om toestemming te vragen voor U akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden en ze U de dingen te laten uitleggen die U niet begrijpt in onderstaande tekst.

1. Gebruik van de website

Het is U (de "Gebruiker") door investoweb.be (de "Service Provider"') ten allen tijde toegestaan om de websites of onderdelen daarvan te bezoeken en/of te gebruiken, onder onderstaande Algemene Voorwaarden. De Service Provider behoudt het recht om deze Algemene Voorwaarden aan te passen zonder U daarvan op de hoogte te brengen. Wij adviseren U regelmatig deze voorwaarden te controleren op wijzigingen.

Om bepaalde faciliteiten van onze diensten te gebruiken ben U verplicht om U als gebruiker te registreren op de Website. U dient ons van correcte, complete en aan U persoon gebonden registratiegegevens te voorzien en het is Uw eigen verantwoordelijkheid om ons op de hoogte te brengen van veranderingen in die registratiegegevens door deze zelf aan te passen onder Uw profielinformatie.

U bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en het correct gebruik van al de door U geregistreerde gebruikersnamen en wachtwoorden die U gebruikt om de connectie met het Internet te verzorgen en U dient er voor te zorgen dat deze gegevens vertrouwelijk worden behandeld, veilig worden bewaard, correct worden gebruikt en niet openbaar worden gemaakt aan niet-geautoriseerde mensen.

De Website is alleen bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik door de Gebruiker en de Gebruiker gaat ermee akkoord de Website te gebruiken op een wettelijk toegestane manier.

De Gebruiker mag de Dienst en informatie op de Website niet aanpassen, kopiëren, verspreiden, versturen, verzenden, publiceren, vertonen, uitvoeren, reproduceren, in licentie geven of verkopen. De Gebruiker mag geen afgeleide producten van de Dienst en de Website ontwikkelen. Alle intellectuele eigendomsrechten en de rechten van de partijen die content leveren voor de Website en de Dienst zijn gereserveerd.

2. Aansprakelijkheid

Investoweb.be en zijn informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie op de websites en verwante informatiediensten.

Investoweb.be is niet aansprakelijk voor de plaatsing van commentaren op de aanbiedingen noch voor de inhoud ervan. Tevens is Investoweb.be niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het lezen, het plaasten van of reageren op berichten in het forum en/of de message boards en activiteiten die hieruit voortvloeien.

De door investoweb.be verstrekte informatie op de website steunt op betrouwbare bronnen. Bij de samenstelling van de verstrekte informatie is de nodige zorgvuldigheid in acht genomen. Investoweb.be aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de verstrekte informatie voor welk gebruik dan ook. Investoweb.be is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of commissies die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website.

Investoweb.be is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou genomen zijn op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is Investoweb.be verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; Investoweb.be is evenming verantwoordelijk ten aanzien van gebruiker of derden voor mogelijk geleden schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data door middel van deze dienst, en dit zelfs indien Investoweb.be gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Het is de verantwoordelijkheid van de individuele gebruiker of derde om de juistheid van de verstrekte informatie te verifiëren bij de betreffende instelling(en) alvorens een beslissing te nemen.

Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komt toe aan investoweb.be.

De rentestanden, tarieven en voorwaarden worden regelmatig gecontroleerd en zijn gebaseerd op door de betreffende instelling gepubliceerde informatie op de website of door de betreffende instelling verstrekte informatie. Instellingen die hun informatie willen toevoegen aan investoweb.be of informatie willen laten aanpassen kunnen steeds contact opnemen.

Mocht u klachten of opmerkingen hebben, kan u hier contact opnemen. Voor informatieaanvragen met betrekking tot de service provider kan u hier contact opnemen. De diensten van de Service provider zijn gratis, maar om dit te behouden, ontvangen we reclamevergoedingen van de aanbieders die we met u in contact brengen. De Service provider is geen makelaar en biedt zelf geen financiële producten aan.

3. Gebruik van de dienst

Aanspraken door derde partijen met betrekking tot uw misbruik van de Dienst, zij het aanstootgevend, pornografisch, racistisch, koersmanipulatie of anderzijds onwetmatig gebruik van de Dienst en:

Claims van een derde partij met betrekking tot het het in conflict zijn van uw gebruik van de Dienst met een copyright of ander intellectueel eigendomsrecht van willekeurig welke natuur en:

Boetes en straffen die worden opgelegd door regulerende en adviserende instanties en autoriteiten, alsmede handelsorganisaties, met betrekking tot het gebruik van de Dienst door u.

De Service Provider heeft niet de verantwoordelijkheid de Website te monitoren. Echter, we reserveren het recht om, door Gebruikers (user generated content) gepubliceerd materiaal, te controleren en het naar eigen inzicht en discretie te verwijderen.

De Service Provider behoudt het recht om uw toegang tot ons gehele platform of gedeeltes hiervan zoals de weblogs en forums (tijdelijk) te blokkeren, zonder notificatie vooraf, of opgave van reden. Onze Moderators zullen alle Gebruikers gelijk en rechtvaardig behandelen, onafhankelijk van geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, ras, etnische of nationale afkomst.

Indien enige bepaling van deze (inteken)voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beinvloeden.

Investoweb.be is een initiatief van Shine Blue bvba, BE0538.917.845, Dendermondsesteenweg 39A001, 9000 Gent.