Deze “Privacy policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Shine Blue bvba, BE0538.917.845, Dendermondsesteenweg 39A001, 9000 Gent (hierna: "Verantwoordelijke", “Wij” of “Investoweb”).

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart U kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat U er uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 - Algemeen

Investoweb leeft de ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

Investoweb stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Investoweb. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons kan meedelen:

Uw IP-adres, surfgedrag, herkomst, zoektermen,

Uw contactgegevens, persoonsgegevens, financiële of verzekeringsgegevens naar aanleiding van contacten of simulaties op uw initiatief

Uw contactgegevens, persoonsgegevens, financiële of verzekeringsgegevens die u deelt met andere gebruikers op onze sites op uw initiatief,

via cookies: bepaalde gegevens worden verzameld via cookies.

2.2. Investoweb kan gegevens van U (Persoonsgegevens of andere gegevens) op verschillende manieren vergaren:

a. door gebruik van cookies (zie onderstaand);

b. tijdens Uw gebruik van de Website;

c. door, in opvolging van contacten die U met Investoweb via deze site hebt gelegd, om nadere informatie te vragen; of

d. bij het invullen van formulieren voor de berekening van simulaties of contactnames; of

e. bij het invullen, delen en doorsturen van gegevens op uw initiatief die u deelt met andere gebruikers op onze sites

2.3. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden

Investoweb zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Investoweb om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

  • het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
  • het adequaat beantwoorden van uw vragen met betrekking tot deze site of voor het aanbieden van dienstverlening rond de site kan, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd; en/of
  • de verificatie van het uniek karakter van de ingevulde gegevens en de waarachtigheid van de casus.

De doeleinden van de verwerking via cookies worden besproken in artikel 9 van deze Privacy Policy.

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

3.2. Direct marketing

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Investoweb uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Investoweb, haar producten en/of diensten. Investoweb kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Investoweb bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3. Doorgifte aan derden

Uw persoonsgegevens zullen niet worden gedeeld met derden die niet beschouwd kunnen worden als een verbonden vennootschap.

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Investoweb, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Investoweb failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Investoweb geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

Investoweb zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Investoweb uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Investoweb zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Investoweb kan uw Persoonsgegevens mededelen aan financiële dienstverleners wiens producten en diensten ter vergelijking op de Website werden geprojecteerd.

3.4. Wettelijke vereisten

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Investoweb uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Investoweb zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Investoweb en U.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Investoweb. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

5.5. Uitoefening van uw rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@investoweb, per post naar Shine Blue bvba, Dendermondsesteenweg 39A001, 9000 Gent, of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

5.6. Meer info

Indien u meer info wenst over uw privacyrechten en de verwerking van persoonsgegevens in het algemeen, kunt u steeds contact opnemen met de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel 02 274 48 00, Fax 02 274 48 35, Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan Investoweb aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze medewerkers. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze medewerkers die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Aangifte Privacycommissie

Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. U kunt steeds bij deze Commissie terecht op volgende adressen:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Artikel 9 – Cookies

9.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Investoweb en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

9.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die worden gebruikt en hun doel.

9.3. Soorten cookies

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De Website gebruikt volgende “functionele of noodzakelijke” cookies waarvoor uw voorafgaande toestemming niet noodzakelijk is:

Noodzakelijke cookies stellen gebruikers in staat om door een website te navigeren en de functies van de website te gebruiken.

Functionele cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login).

De Website gebruikt daarnaast ook volgende cookies waarvoor wij uw voorafgaande toestemming wel vragen:

Performance cookies verzamelen gegevens over het gebruik van een website zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en foutmeldingen. We gebruiken o.m. Google Analytics (zorgt voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze website en het opstellen van bezoekersstatistieken - Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u sites of apps van onze partners gebruikt ).

Advertising cookies zorgen ervoor dat een website gepersonaliseerde reclameboodschappen kan sturen. Onze websites gebruiken o.m. DoubleClick (verzamelt gegevens over het bekijken van pagina's en advertenties, en kan een gebruikersprofiel opstellen. Dit gebeurt in principe anoniem tenzij de gebruiker zich kenbaar maakt via zijn Google-account), Facebook Conversion Pixel (registreert aankoopgedrag na het bekijken van een advertentie in Facebook. Deze informatie wordt toegevoegd aan het Facebookprofiel van de gebruiker), Krux (registreert bezoekgedrag en toont gerichte informatie en advertenties), Outbrain (registreert bezoekgedrag en toont gerichte informatie en advertenties) en Trackuity (registreert bezoekgedrag en toont gerichte informatie).

U gaat ermee akkoord dat de Uitgever het recht heeft om een script te plaatsen waarmee ad blockers kunnen gedetecteerd worden

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij U graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies

9.4. Uw toestemming

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.

U kunt cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw browser te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien., per post naar Shine Blue bvba, Dendermondsesteenweeg 39A001, 9000 Gent, of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website.